Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi

Paylaş

Tüm tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik risklerinin değerlendirmesi için 2018 yılında “Sürdürülebilir Tedarikçi Endeksi” projesi başlatılmıştır. Bu proje ile sürdürülebilirlik açısında riskli ve yüksek riskli tedarikçilerimiz belirlenmesi amaçlanmaktadır. 2020 yılında kapsama alınan tedarikçilerin şu ana kadar %76’sı değerlendirilebilmiştir. Değerlendirilen tedarikçilerden %1’i “High Risk”, %7’si “Middle Risk” kategorisindedir. Bu tedarikçiler 2021 yılı iş etiği denetimi planına alınmıştır.


Sürdürülebilirlik kategorisinde değerlendirilecek firmalar belirlenirken aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

Kriterler

Açıklama

Yeni devreye alınacak tüm tedarikçiler

Tüm tedarikçileri kapsar.

Arçelik satın alma yıllık cirosunun toplamda %80'i olan tedarikçiler

Bir önceki yıl satın alma cirosu dikkate alınır.

Tedarikçi konumlandırmada kritik tedarikçilerimiz

Kraljik metodoljisi kullanılır.


Kraljik metodolojisinde kullanılan tedarikçi değerlendirme kriterleri aşağıda verilmiştir. Şekil 1. de gösterilen “Critical” ve “Strategic” konumunda olan tedarikçiler Sürdürülebilirlik endeks değerlenmdirme kapsamına alınır.

Tedarikçi Risk değerlendirme kriterleri

 • Tedarikçi yıllık satın alma maliyeti

 • Tedarikçi performansı (Kalite, Sevkiyat)

 • Tedarikçi bağımlılık seviyesi

 • Tedarikçinin, alternatiflerine göre fiyatı seviyesi

 • Tedarikçinin teknik ve yenilik uzmanlığı

 • Tedarikçinin tepki ve iş birliği hızı

Şekil1. Kraljik Metodu

 


Değerlendirmeye alınacak tedarikçilerin mail adreslerine endeks değerlendirme soruları otomatik olarak bir yazılımla gönderilir. Bu değerlendirme her yılın ilk çeyreğinde yapılır ve anketin doldurulması için 1 ay süre verilir. Bu süre zarfında, tedarikçilerden cevap gelmez ise sistem otomatik hatırlatma gönderir.

Tedarikçiden gelen cevapların değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sırasında ana bölümlerin ağırlıkları ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

 1. Ekonomik Boyut %30

 2. Çevresel Boyut %40

 3. Sosyal Boyut %30

 

Ekonomik Boyut

Risk analizi

İşletme içi kurallar / politika

İhlallerin raporlanması

Müşteri memnuniyeti

Tedarikçi sürdürülebilirlik riskleri

Tedarikçi performans ölçümü kriterleri

Çevresel Boyut 

Çevresel raporlama

Çevre politikası / yön. sistemi / kapsamı

Çevre / Arçelik mevzuatı uyumu

Ölçüm (Sera gazı, enerji, atık, kimyasal, yakıt, su)

Çevre odaklı gönüllü faaliyetler

Sosyal Boyut

Sosyal raporlama

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi uyum

Kurumsal İş Etiği Politikası

Arçelik Sorumlu Satınalma Politika uyum

Beşeri Sermaye Performans Göstergeleri

Çatışma Mineralleri Yönetimi

 

Tedarikçiye sorulan her sorunun bir puanı ve ağırlığı bulunmaktadır. Bu ağırlıklar belirlenirken sektördeki sürdürülebilirlik riskleri dikkate alınmıştır. Rapor sistemde otomatik olarak oluşturulur ve tedarikçinin toplam puanı hesaplanır. Tedarikçi sürdürülebilirlik endeks puanlarına ait risk seviyeleri aşağıda verilmiştir:

 

Yeni tedarikçi devreye alma çalışması esnasında potansiyel firmaların değerlendirme sonuçları “Yüksek Risk” ve “Orta Risk” seviyelerinde tespit edilmiş ise devreye alınmazlar.


2019 yılında yüksek riskli ve orta riskli tedarikçilerimizde genel olarak eksik çıkan konular;

Ekonomi

 • Risk analizlerinin yapılmaması

 • Tedarikçi sürdürülebilirlik risklerinin değerlendirilmemesi

Çevre

 • Çevresel raporlamanın yapılmaması

 • Çevre politikasının olmaması

 • ISO 14001, 5001 sertifikasyonun ve yönetim sisteminin olmaması

 • Sera gazı emisyonlarımız ölçülmemesi

 • Enerji ve su tüketimlerinin ölçülmemesi

 • Atıkların ölçülmemesi

Sosyal

 • İş etiği politikalarının olmaması

 • Çatışma Mineralleri sistemini bilmemeleri

 

Yüksek puanlı konularımız;

 • Ekonomik, Sosyal ve Çevresel risk yönetimi varlığı

 • İş etiği politikası ve içeriği

 • Şeffaflık

 • Çevreye etki eden aşağıdaki parametrelerin ölçümü (sera gazı, atık, su, enerji..)

 • Çevre ve Eneji yönetim sistemi

 • İnsan hakları faaliyetleri

 

Tedarikçi sürdürülebilirlik aksiyon planları

Tedarikçinin sürdürülebilirlik kategorisine göre yapılacak iyileştirme faaliyetleri aşağıda verilmiştir;


Yüksek riskli tedarikçiler:

Anket yanıtlarında tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması için tedarikçinin aksiyon planı hazırlaması istenir ve tedarikçiye iş etiği denetimi planlanır. Denetim sonucu uygun bulunmayan tedarikçi ile çalışılmaz.

Denetim sonucu uygun bulunan tedarikçinin ise denetim sonucunda ve anket yanıtlarında tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması için tedarikçinin aksiyon planı hazırlaması istenir. Aksiyon planının 3 ay içerisinde “Kabul Edilebilir” risk seviyesine ulaşacak doğrultuda hazırlanması gerekir.  3 ay içerisinde bu seviyeye gelinemez ise bu tedarikçi ile çalışılmaz. Aksiyon planı Arçelik tarafından onaylanır. Onaylı aksiyon planı doğrultusunda uygunsuzluklar tedarikçi tarafından kapatılır ve Arçelik’e raporlanır. Arçelik’in alınan aksiyonları uygun bulması durumunda tedarikçi puanı revize edilir.


Orta riskli tedarikçiler:

Tedarikçilere bilgilendirme maili atılarak en az “Kabul Edilebilir” risk seviyesine gelmesi için yapacağı faaliyetler hakkında bir aksiyon planı hazırlaması talep edilir.

Verilen plan Değer Zinciri Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmaz ise tedarikçiye iş etiği denetimi gerçekleştirilir.

Denetim sonucu uygun bulunan tedarikçinin ise denetim sonucunda ve anket yanıtlarında tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması için tedarikçinin aksiyon planı hazırlaması istenir. Aksiyon planının 6 ay içerisinde “Kabul Edilebilir” risk seviyesine ulaşacak doğrultuda hazırlanması gerekir.  6 ay içerisinde bu seviyeye gelinemez ise bu tedarikçi ile çalışılmaz. Aksiyon planı Arçelik tarafından onaylanır. Onaylı aksiyon planı doğrultusunda uygunsuzluklar tedarikçi tarafından kapatılır ve Arçelik’e raporlanır. Arçelik’in alınan aksiyonları uygun bulması durumunda tedarikçi puanı revize edilir.


“Kabul Edilebilir” Kategorisinde Yer Alan Tedarikçiler:

Tedarikçilere bilgilendirme maili atılarak en az “İyi” risk seviyesine gelmesi için yapacağı faaliyetler hakkında bir aksiyon planı hazırlaması talep edilir.

Aksiyon planı Arçelik tarafından onaylanır. Onaylı aksiyon planı doğrultusunda uygunsuzluklar tedarikçi tarafından kapatılır ve Arçelik’e raporlanır. Arçelik’in alınan aksiyonları uygun bulması durumunda tedarikçi puanı revize edilir.

2 yıl içerisinde en az “İyi” risk seviyesine geçemeyen tedarikçilere iş etiği denetimi planlanır.


“İyi” Kategorisinde Yer Alan Tedarikçiler:

“İyi” risk seviyesinde olan tedarikçilere 3 yılda bir iş etiği denetimi planlanır.


“Mükemmel” Kategorisinde Yer Alan Tedarikçiler:

“Mükemmel” risk seviyesinde bulunan tedarikçiler ödüllendirme sürecine dahil edilir, bu kapsamda Arçelik tarafından detayları Ek-4’te verilen ArGreen sertifika süreci için değerlendirmeye alınır.