Yaklaşımımız

Arçelik’te sürdürülebilirlik yönetiminin en üst mercii konumunda olan Sürdürülebilirlik Kurulu, kurumsal sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği politika ve stratejilerini belirlemek, bunların şirket iş süreçleri ile bütünleşmelerini sağlamak ve sürdürülebilirlik performansını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur.

Sürdürülebilirlik Kurulu, şirketin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği çalışmalarından doğrudan sorumlu en yüksek seviyedeki birimdir. Arçelik Sürdürülebilirlik Kurulu, Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı,  Türkiye ve Pakistan Ticaretinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Finansman Direktörü, İnsan Kaynakları Direktörü,Global Satış Sonrası Hizmetler Direktörü, Tüketici Hizmetleri Direktörü, İnovasyon Direktörü, Kurumsal İletişim Direktörü; Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü dahil olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin tümünden oluşur.

Sürdürülebilirlik Kurulu başkanı, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, kurulun genel sekreteri ise  Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü’dür. Sürdürülebilirlik Kurulu altı ayda bir toplanır. Sürdürülebilirlik Kurulu gerekli gördüğü kritik hususları Yönetim Kurulu’na raporlamak ile sorumludur. Yönetim Kurulu, 28 Mart 2019 tarihinde şirketin Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Fatih Özkadı'nın atanmasına karar vermiştir.

Sürdürülebilirlik Kurulu’nun görevleri ve sorumlulukları şunlardır: 

  • Kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve iklim değişikliğine ilişkin kurumsal politikaları ve stratejileri belirlemek,

  • Kurumsal iş süreçlerini belirlenen sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği politikaları ve stratejileriyle birleştirerek kurumsal iş hedeflerine entegrasyon sağlamak,

  • Kurumsal riskleri ve fırsatları sürdürülebilirlik ilkeleri ve politikaları kapsamında değerlendirerek stratejik kararlar almak ve öncelikli riskleri ve fırsatları yönetmek,

  • Sürdürülebilirliğin Kilit Performans Göstergeleri (KPI) ile hedeflerini ve iklim değişikliğiyle ilişkili hususları belirlemek,

  • Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularına dair küresel gelişmeleri takip ederek şirket stratejilerini bu gelişmeler doğrultusunda oluşturmak,

  • Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konuları üzerine STK'lar, kamu kurumları ve üniversitelerle işbirliğini desteklemek,

  • Şirket dışı (CDP, BIST SI vb.) sürdürülebilirlik değerlendirme ve derecelendirme araçlarının stratejik kapsam ve kararlarını tanımlamak ve sonuçları takip etmek.

 Arçelik Üst Yönetimi’nin katılımıyla oluşturulan Kurul’un üyeleri sorumluluk alanlarındaki sürdürülebilirlik faaliyetlerini kontrol ve koordine etmekte ve Sürdürülebilirlik Çalışma Gruplarına başkanlık etmektedir.

Arçelik Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları (ÇG) şunlardır: Çevresel Koordinasyon ÇG, Enerji Koordinasyon ÇG, İklim Değişikliği Koordinasyonu ÇG, Yeşil Kimya Koordinasyonu ÇG, Sağlık ve Güvenlik Koordinasyonu ÇG, İnsan Hakları ve İş Etiği Koordinasyonu ÇG, Değer Zinciri Koordinasyonu ÇG, Sürdürülebilirlik Raporlama ÇG.

Arçelik, etkin sürdürülebilirlik yapılanmasını, kurumsal değerleri ile sürdürülebilirlik stratejisini buluşturan kurumsal politikalarla desteklemektedir. Etik Değerler, Çevre Politikası, Enerji Politikası, Kalite Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Tedarikçi Çalışma Koşulları ve Kamuoyunu Bilgilendirme Politikası ile çalışma ilke ve prosedürleri belirlenmekte, tüm şirket faaliyetlerinin kurumsal politikalarla tam uyumu gözetilmektedir.

Arçelik, hem çalışanlarının motivasyon, başarı ve verimliliğini arttırmak hem de en iyi uygulamaları hayata geçirmek ve yayılmalarını sağlamak amacıyla fayda getiren tüm başarı, buluş ve önerileri değerlendirir, ödüllendirir ve bu doğrultuda terfi verir. Bu kapsamda Arçelik İnsan Kaynakları Bölümü, 2005 yılından beri her yıl "Zirveye Koşanlar Ödülü" vermekte ve böylelikle başarılı olan tüm çalışanları teşvik etmekte ve ödüllendirilmektedir.

Bu ödül sürecinin bir kategorisi de "Çevreye ve Topluma Katkıda Bulunanlar" kategorisidir. Bu kategoride aday gösterilen projeler aşağıdaki performans kriterlerine göre değerlendirilir ve seçilir:

Daha verimli çözümler ve/veya ürünler üretmek (çevre dostu faaliyetlerle daha az enerji ve kaynak tüketerek sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi).

Sosyal sorumluluk perspektifiyle içinde yaşanılan ve çalışılan topluma katkı sağlayacak projeler geliştirmek.

Çalışmalarıyla şirket içinde ve dışında örnek davranış sergilemek ve bu çalışmaların sürdürülmesi ve yayılması için çaba göstermek.

Enerji verimliliği projeleriyle ürün ve üretime yönelik çevre dostu faaliyetler bu ödüllendirme sürecinde değerlendirilmektedir.

Ödül almayı hak eden projeler ve çözümler şirket içinde duyurulur ve proje sahipleri her yıl Ekim ayında düzenlenen "Zirveye Koşanlar Ödül Töreni" ile ödüllendirilir.

Arçelik, AR-GE çalışanlarıyla birlikte müşterilerin yaşam standartlarını artıran çevre dostu, yenilikçi ve teknolojik ürünler geliştirmektedir.

AR-GE Departmanı, çalışanların yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini "Inter" adında bir öneri sistemi üzerinden toplar, bir değerlendirme kurulu önerileri değerlendirir ve ürüne dönüştürülebilecek fikirler için proje tasarım imkanı yaratılır. Çalışanları yaratıcılık için teşvik etmek, şirket içinde yaratıcı fikirlerin duyurulmasını sağlamak ve bu fikirlerin sahiplerini ödüllendirmek amacıyla her yıl Nisan ayında Dünya Patent Günü'nde "Buluş Ödülleri Töreni" düzenlenmektedir.

Beyaz ve mavi yakalı çalışanlarımız TPM araçlarını kullanarak çevre, enerji ve iklim değişikliği gibi konularda projeler geliştirmekte ve bu projeler ayrı ayrı tanımlanmaktadır. Çalışanlar, gerçekleştirdikleri TPM faaliyetleri dikkate alınarak bireysel puanlar alırlar ve bu puanlara karşılık olarak yıl sonunda durumsal ödüllendirme gibi yöntemlerle ödüllendirilirler.

Arçelik'te Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü ve Enerji ve Çevre Yöneticileri iklim değişikliği sorunlarının yönetimi ile ilgili performans hedefi alırlar. Enerji Azaltma Oranı (dolayısıyla karbon emisyonlarını azaltma oranına) performansı (KPI), performans değerlendirmelerinde dikkate alınır.