Sürdürülebilirliği, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için bir İş Modeli olarak geliştiriyor ve küresel bir organizasyon olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızı tüm değer zinciri bağlamında işimize entegre ediyoruz. Etkili iç sürdürülebilirlik yapımızla, bu alandaki politikaların yönetim seviyesinden tüm kurumlara ve değer zincirine yayılmasını sağlıyoruz. 


Başkanlığını; Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısının yaptığı Arçelik Sürdürülebilirlik Kurulu, kurumsal sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği politika ve stratejilerini belirlemek, bunların şirket iş süreçleri ile bütünleşmesini sağlamak ve sürdürülebilirlik performansını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur.Sürdürülebilirlik Kurulu yönetimi, Arçelik üst yönetiminin üyelerinden oluşur.Fonksiyonlar arası Sürdürülebilirlik Çalışma Gruplarının yönetim organı olarak görev yapan Sürdürülebilirlik Kurulu, Sürdürülebilirlik Çalışma Gruplarının raporlarına bağlı olarak strateji belirler.

Sürdürülebilirliğin şirket stratejilerine en üst seviyede entegre edilmesini sağlamak için, Yönetim Kurulu üyelerinden Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ile Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler (KSRİ) Direktörü sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmaları her çeyrekte Yönetim Kurulu’na raporlar ve sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesini sağlar.

Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler (KSRİ) Direktörlüğüne bağlı Sürdürülebilirlik Direktörlüğü, sürdürülebilirlik stratejisinin şirket bünyesindeki tüm iş birimlerine yaygınlaştırılmasını iş modeli olarak teşvik eder.Departmanın görevleri arasında, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, şirketin yerel ve uluslararası kuruluşlarda temsili, şirket bünyesindeki birimlerle projeler yürütmesi ve sürdürülebilirlik endekslerindeki başarılı performansının sürekliliğinin sağlanması yer alır.

Global İletişim Direktörlüğü, Stratejik İletişim Grup Yönetimi çatısı altında yer alan Kurumsal Marka ve Proje Yönetimi, Arçelik olarak stratejik iletişimimizin ana odağı olan sürdürülebilirlik iletişimini koordine eder. Yönetimin Sorumlulukları

 • Yıllık ve sürdürülebilirlik raporlarını hazırlayıp bunları iç ve dış paydaşlara ulaştırır ve bu konudaki iletişimi sağlar

 • Sürdürülebilirlik iletişim stratejisini oluşturup tamamlanan ve yürütülen proje ve sürdürülebilir ürünleri, bu çatı altındaki iç ve dış iletişim birimleriyle paylaşır

 • Öncelikli alanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projelerini planlar ve yönetir.

Stratejik İletişim Grubu Yönetimi, sürdürülebilirlik iletişiminin ana stratejisini sürdürülebilirlik öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda belirleyerek, tüm projelerin bu strateji kapsamında yürütülmesini, uluslararası platformlarda sergilenmesini ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde paylaşılmasını sağlar. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ve mesajlarının tüm iletişim kanallarında en üst düzeyde Genel Müdür tarafından saydam bir biçimde paylaşılması Arçelik olarak önceliğimizdir.

Çevre Koordinasyon Çalışma Grubu

Çevre Yönetimi Departmanı öncülüğünde, 2020’de tesislerin çevre sorumlulukları konusunda dört Çevre Koordinasyon Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. İki ayda bir yapılan toplantılarda çevre mevzuatı, hedef ve iyileştirme çalışmaları, ISO 14001 ve ISO 14064-1 Yönetim Sistemleri ile çevre stratejisine ilişkin yol haritası değerlendirildi. Çevrimiçi toplantılarda, atık yönetimi ve imha edilecek atıklar dahil olmak üzere COVID-19’un çevresel etkilerinin yönetimi tartışıldı.

Enerji Koordinasyon Çalışma Grubu

Çalışma Grubu her yıl toplanır ve dünya genelinde şu konuları değerlendirir.

Çalışma Grubunun Amaçları

 • Enerji Yönetim Sisteminin etkinliğini artırır

 • İşletmeler arasında koordinasyonu sağlar

 • Enerji verimliliğiyle ilgili yeni teknolojileri paylaşır

 • Enerji piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirir

 • Enerji ve enerji verimliliğiyle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat değişikliklerini inceleyip tartışır

 • Enerji verimliliği için teşvik mekanizmalarını değerlendirir

 • Dünya genelindeki üretim tesislerinde en iyi uygulamaların yerleştirilmesini sağlar

 • Enerji sektöründeki gelişmeler ve enerji ile enerji verimliliğiyle ilgili önemli kararlar hakkında etkin bilgi akışını sağlar.

Yeşil Kimya Koordinasyon Çalışma Grubu

Grup, üretim tesislerinde kullanılan kimyasalların üretimine ilişkin düzenlemeler ile bunların mevzuata uygunluğuna ilişkin riskleri ve fırsatları değerlendirir. Sürdürülebilirliği iş modellerimize ve stratejilerimize entegre etmeye devam ederek, uzun vadede rekabet avantajı sağlar, sürdürülebilir iş uygulamalarımızla rakiplerimizden farklılaşır ve sürdürülebilirliğe değer veren marka algısını tüketiciler ve çalışanlar arasında kökleştiririz.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu

Grup, tedarikçilerin önceki dönemlerdeki sürdürülebilirlik endeksi seviyelerini, endeksteki katkı durumlarını, iş etiği denetim planlarını ve sonuçlarını, riskli tedarikçilerin paylaştığı takip faaliyetlerini ve sürdürülebilirlik eğitimini değerlendirir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu

Genel Müdürlükteki ve işletmelerdeki iş güvenliği uzmanları ve işyeri doktorları, İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarına katılır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilgili ekiplerin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:


Merkezi İş Güvenliği Ekibi

 • Üretim tesislerinden sürdürülebilirlikle ilgili verileri toplar ve konsolide eder

 • Genel sürdürülebilirlik standartlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapar

 • Geçmiş yıllardaki kaza verilerini karşılaştırır ve gelecek tahminlerde bulunur

 • Merkezden yönetilen işleri üretim tesisleriyle paylaşır

 • Sürdürülebilirlik Ekibine veri sağlar.


Üretim Tesislerinde İş Güvenliği Uzmanları

 • Sürdürülebilirlik Raporuna dahil edilecek ilgili içerikleri hazırlar ve merkezi iş güvenliği ekibiyle paylaşır

 • Sürdürülebilirlik süreçlerine katkı sağlayacak projeleri hazırlar ve hayata geçirir.


Merkezi Sağlık Ekibi

 • Üretim tesislerinden ve merkezi iş güvenliği ekibiyle merkezi olarak yürütülen iş sağlığı projelerinden elde edilen verileri toplar ve paylaşır

 • İşletmelerde tespit edilen meslek hastalığı vakalarını inceler, nedenlerini belirler ve sürdürülebilirlik verileri olarak raporlar.


İşyeri Hekimleri

 • Sürdürülebilirlik Raporuna dahil edilecek ilgili içerikleri hazırlar ve merkezi iş güvenliği ekibiyle paylaşır.


Enerji tüketimi, sera gazı salımı yaratıp iklim değişikliğini etkilediğinden, şirketimizin karbon ayak izini azaltmak için enerji tüketimini azaltılması önemlidir. Sera gazı salımının azaltılmasını gösteren Enerji Azaltma Oranı, Finansman ve Mali İşler GMY, Üretim ve Teknoloji GMY, Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler (KSRİ) Direktörü ve Enerji ve Çevre Müdürlerinin performans değerlendirme kriterlerinin bir parçasıdır. Sonuç olarak, ilgili fabrika ve merkez ekip çalışanları, KSRİ Direktörü, Finansman ve Mali İşler GMY, Üretim ve Teknoloji GMY, parasal menfaatlerden yararlanma hakkı olan ESG’yle ilgili konulardan sorumludur.Maaşlardaki artış oranları, kurumsal karne değerlendirmesinin sonuçlarına göre belirlenir. Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Arçelik Sürdürülebilirlik Kurulunu yönetir.