Sorumlu Satınalma Politikası ve

Uygulama Prensipleri

Paylaş

Sorumlu Satınalma Politikası, tedarikçilerin iş yapış şekillerinin Arçelik değerleri ve mevcut hukuk kuralları ile uyumlu olduğundan emin olmak için tasarlanmıştır ve tüm tedarikçiler tarafından uyulması zorunludur.

 

Arçelik Sorumlu Satınalma Politikası’nı kabul etmek ve uymak sözleşmeye bağlı bir yükümlülüktür. Bu Politika’nın sistematik bir şekilde ciddi ihlal edilmesi durumunda Arçelik, tedarikçileri ile yaptığı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Aynı şekilde Arçelik, tedarikçilerinden kendi tedarikçilerini (Arçelik'in Tier 2 tedarikçileri) kapsayan “Sorumlu Satın Alma Politikası”na sahip olmasını ve uygulamasını beklemektedir.

Politika Arçelik Global web sitesinde yayınlanmakta olup, tedarikçilere de sirküler olarak gönderilmektedir.

Sorumlu Satınalma Politikamızdaki bazı ayrıntılar aşağıda verilmiştir. 

Çocuk işçi; Tedarikçilerde yürürlükteki iş mevzuatlarına aykırı olarak hiçbir şekilde çocuk işçi çalıştırılmaz. Yerel kanunlarda, daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan hiç kimse istihdam edilmemelidir. 18 yaşın altındaki çalışanlar tehlike teşkil eden işlerde ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gece işlerinde çalıştırılmamalıdır.

Zorla Çalıştırma; İnsan ticareti, zorla ve zorunlu çalıştırmaya asla tolerans gösterilmez. Hiçbir çalışanından işe başlamadan önce teminat yatırması, kefalet vermesi veya kimliğini emanete bırakmasını istememelidir. Çalışanlarına herhangi bir tehdit, güç, sahte iddialar veya başka tür bir baskı yoluyla zor kullanarak çalıştırma uygulamamalıdır. Bu gereklilik, yüksek faizli borç karşılığı, istek dışında senetli, sözleşmeli, köle/esir, göçmen çalıştırma ya da diğer biçimleri de kapsar.

Ayrımcılık; Tedarikçiler, etnik ve kültürel farklılıklara saygı duyar, kabul eder, farklılıkların korunması ve geliştirilmesi için önlemler alır ve çalışanları için fırsat eşitliğinin var olduğu, karşılıklı güven içinde, ayırımcılığa maruz kalmadan, insan haklarına saygılı çalışma ortamları yaratılmasını taahhüt eder.

Örgütlenme Özgürlüğü; Tedarikçiler, çalışanlarının sendikalaşma hakkına ve sendika üyesi olma kararlarına, yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı gösterir. 

Taciz; Tedarikçi çalışanlarının işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine hiçbir şekilde tolerans gösterilmez.

Ücretlendirme; Tedarikçiler, çalışanlarına ödenen ücret, fazla mesai ve ücrete bağlı haklar, iş yaptıkları ülkenin yürürlükteki iş mevzuatlarına uygun olmalıdır.

Çalışma Saatleri; Tedarikçiler, çalışma saatleri ve izin hakları konusunda bulundukları ülkede yürürlükte bulunan iş mevzuatlarına uygun hareket etmelidir. Tedarikçiler, yerel mevzuat daha az maksimum çalışma saati belirtmediği sürece ve olağanüstü iş koşulları haricinde, çalışanlardan düzenli olarak haftada 48 saatten çok ve toplamda çalışma haftası süresince (fazla mesailer de dahil olmak üzere) 60 saatten fazla çalışmasını talep etmemelidir. Tedarikçiler, fazla mesainin gönüllü olmasını ve yerel ve ulusal yasalara veya yönetmeliklere uygun şekilde ödemesinin yapılmasını sağlamalıdır. Olağanüstü iş koşulları haricinde çalışanların her yedi günlük dönem içerisinde en az bir gün izin günü olmalıdır.

Uygulama Prensipleri

Arçelik tedarikçilerine yapılan denetimlerde, tedarikçilerinin bu Politika’daki kurallara uyumu sorgulanır, uygunsuzluklar için düzeltici önleyici faaliyet açılarak iyileştirilmesi beklenir ve takip denetimleriyle de yapılan iyileştirmeler kontrol edilir.

Arçelik, geçerli yasal mevzuata aykırı veya bu kurallarla çelişen şekilde davranan herhangi bir tedarikçisinin çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya ilgili tedarikçi ile sözleşmesini feshedebilir.

Arçelik, tedarikçi çalışanlarının bu Politika’ya uyumsuzlukları rapor etmelerini teşvik eder ve rapor etmelerini bekler. Bu Politika’ya aykırı şüpheli davranış veya bu Politika’daki kuralların ihlali hakkında bildirimde bulunmak için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir.  

Web:

İhbarcılar, "Çevrimiçi Endişe Bildir" sekmesini kullanarak bu Politikaya uygun olmayan eylemleri bildirebilir.

www.ethicsline.net

Telefon:

Bildirim sahipleri ayrıca, farklı ülkelere ait Etik Yardım Hattı telefon numaralarını arayarak ihbarda bulunabilirler. Etik Yardım Hattı telefon numaralarına www.ethicsline.net  adresinden “Telefon Aracılığıyla Bildirimde Bulunun” sekmesinden ulaşılabilir.

Arçelik, tüm bildirimleri gizlilik içinde ele almayı ve bildirim sahiplerini korumayı taahhüt eder.

Arçelik, tedarikçinin bu Politika’ya aykırı şüpheli davranış ya da muhtemel bir iş etiği ihlalini rapor etmiş olan kişi hakkında gizliliği koruyacak ve o kişiye karşı uygulanabilecek hiçbir misillemeye tolerans göstermeyecektir.

Tedarikçiler, Arçelik tarafından bu Politika’nın revize edilmesi halinde revize Politika’yı kabul etmeyi ve Arçelik’in Global İş Etiği İlkeleri ve ilgili Politikalarını benimseyerek burada belirtilen ilkelere uymayı taahhüt eder.

Çevre ile İlgili Yönetmelikler ve Korunma

Arçelik, çevreyi korumak için sosyal sorumluluğunun farkındadır ve tedarikçilerinden ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uygun, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda çevre performanslarını arttırmaları amacıyla çevre yönetim sistemlerini kurmalarını, sürekli iyileştirmeyi ve çevrenin korunmasını taahhüt etmelerini bekler. Arçelik tedarikçilerinden sürdürülebilirlik yaklaşımının öncelikli kılınması ve iklim krizi ile mücadele ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterirken, Arçelik Çevre Politikası’nı referans almalarını ve bu taahhüde ortak olmalarını bekler. Bu taahhüdün bir parçası olarak tüm Arçelik Tedarikçileri, Politika’da belirlenen çevresel konulara sınırlama olmadan uymak zorumdadır. Bunlardan bazıları aşağıda vurgulanmıştır; 

  • Doğal kaynakların tüm süreçlerde verimli kullanımını sağlamalı,

  • Döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda süreçlerini yönetmeli,

  • Ürünleri, üretim faaliyetleri ve tedarikçileri için, çevresel performansı iyileştirmeye yönelik hedefler koymalı, aksiyonları planlamalı, sonuçları takip etmeli ve sürekli iyileştirmeye odaklanmalı,

  • İklimle ilgili risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak, iklim kriziyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçişe katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmeli,

  • Faaliyet gösterdikleri sektör ve coğrafyalardan kaynaklı su risklerini belirlemeli ve bu riskleri yönetmek için çalışmalar yapmalı,

  • Tüm faaliyetlerinde çevre yasal mevzuatların uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamalı,

  • Ürünleri oluşturan malzemelerde, parçalarda, komponentlerde kullanılabilen zararlı kimyasalların yasaklanması veya sınırlandırılmasıyla ilgili tüm geçerli yasalara, yönetmeliklere, müşteri gerekliliklerine ve Arçelik prosedürlerine bağlı kalmalıdır.

 

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://www.arcelikglobal.com/media/5554/sorumlu-satinalma-politikasi_tr.pdf