Çevreci Yaklaşımlar

Paylaş

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuz doğrultusunda çevresel sürdürülebilirlik performansımızı sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, sorumlu üretim yaklaşımımızın temelinde “ürün ömrü boyunca çevre dostu yaklaşım” ilkesi yer alıyor.

"Sürdürülebilir gelişim" yaklaşımımızla, bir yandan enerji ve kaynak tasarrufu sağlayan, teknolojik olarak yenilikçi tasarımlı ve kullanımı kolay ürünler geliştirmeyi ve piyasaya sunmayı amaçlıyor, diğer yandan ise kuraklık, küresel ısınma, azalan doğal kaynaklar gibi gelecekte tehdit oluşturacak durumlara çözüm bulma konusunda çalışma taahhüdümüzü yerine getiriyoruz.

Arçelik olarak, yeni “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuz sayesinde "sürdürülebilirlik" yaklaşımımızı ana iş faaliyetlerimizin bir parçası haline getiriyoruz. Yeni vizyonumuz doğrultusunda belirlenen ana iş hedeflerimiz, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları bakımından sürdürülebilirlik kavramının üç yönünü temsil ediyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında "çözümün bir parçası olmayı" amaçlayarak, iklim değişimi ve sınırlı doğal kaynakların korunmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz.

Üretimin tüm aşamalarında çevresel etkileri azaltan üretim süreçlerimizde büyük ölçüde enerji verimliliği sağlanıyor ve daha az doğal kaynak tüketiliyor.

Gelecek nesillere iklime saygılı, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak amacıyla, Arçelik olarak çevresel etkileri kontrol etmek ve kaynak kullanımını sınırlamak üzere çevresel amaçlarımız ile hedeflerimizi belirleyerek kendi çevresel performansımızı sürekli takip ediyoruz.

Arçelik bünyesindeki tüm iş süreçleri, ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemine uygun ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi dâhil, uluslararası ürün ve yönetim standartları çerçevesinde tasarlanıyor. Arçelik A.Ş. yönetim sistemlerinin verimliliği, uluslararası akreditasyon sahibi bağımsız kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimler ve düzenli İç Sistem Denetimleriyle sağlanmaktadır.

Arçelik A.Ş., ilk BS 7750 Çevre Yönetim Sistemleri Standardını, bu standardın dünyanın ilk Çevresel Yönetim Standardı olarak belirlenmesinden sadece iki yıl sonra 1994 yılında Bulaşık Makinesi Fabrikası için almıştır. Daha sonra, 1996 yılında BS 7750 Standardının ISO 14001 olarak kabul edilmesiyle, Arçelik A.Ş. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına başvurmuştur.

Arçelik A.Ş., tesislerinden kaynaklanan sera gazı salımlarını IPCC-2006 kullanarak ISO 14064-1 Sera Gazları Standardına uygun şekilde hesaplamaktadır. Arçelik A.Ş.'nin sera gazı değerlerinin 2010 yılından bu yana "makul güvence seviyesi" dâhilinde olduğu bağımsız bir kuruluşça teyit edilmiştir. Arçelik'in 2015 yılındaki sera gazı salımları için sera gazı denetimi 2016'nın Haziran ayında tamamlanmıştır.

Ayrıca, Arçelik A.Ş.'nin Türkiye'deki faaliyetlerinde enerji verimliliği yönetimine ve kullanımına istinaden ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardına uygunluğu 2012 yılında bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanmıştır.

Yönetim sistemlerinin verimliliği ve sürekliliği, düzenli olarak gerçekleştirilen İç Sistem Denetimleri ve bağımsız kurumların incelemeleriyle temin edilmektedir.

Arçelik A.Ş.’nin çevreye karşı sorumlu yaklaşımı tasarımdan ürün ömrüne kadar bütün süreçleri kapsar. Arçelik A.Ş. çevresel ve sosyal meseleleri iş süreçlerinin tamamına dâhil eden sürdürülebilir iş yaklaşımıyla, 2010 yılında “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Avrupa Programı” kapsamındaki “Yönetim” kategorisi finalistlerinden biri olmuştur.

Arçelik A.Ş.’nin sürdürülebilirlik yaklaşımı, şirketin faaliyetlerinde sosyal, ekonomik, çevresel ve etik yönleri göz önünde bulundurmayı, bu yönleri kurumsal iş hedeflerine dâhil etmeyi ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkelerine, kurumsal politikalara ve stratejilere uygun şekilde yönetmeyi içerir. Arçelik A.Ş. sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle ilişkili riskler ile fırsatları ve paydaşlarının beklentilerini ana girdileri olarak ele alır.

Arçelik, Uluslararası Ticaret Odasının ve WBCD'nin doğrudan bir üyesi olan Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinin üyesidir. Ayrıca, Arçelik Verimlilik İçin Birlik (U4E) projesi için Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile işbirliği yapmaktadır.

Sürdürülebilirlik Kurulu, şirketin (çevre dâhil) sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği çalışmalarından doğrudan sorumlu en yüksek seviyedeki birimdir. Arçelik Sürdürülebilirlik Kurulu, Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Operasyon Müdürü, Mali İşler Müdürü, Türkiye Ticaretinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Finans Direktörü, Stratejik Planlama Direktörü, İnsan Kaynakları Direktörü, Müşteri Hizmetleri Direktörü, İnovasyon Direktörü, Kurumsal İletişim Direktörü, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İşler Direktörü dâhil olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin tümünden oluşur.

Sürdürülebilirlik Kurulu başkanı, mali işler müdürü; kurulun genel sekreteri ise sürdürülebilirlik ve kurumsal işler direktörüdür. Sürdürülebilirlik ve kurumsal işler direktörü doğrudan finans direktörüne bağlıdır. Sürdürülebilirlik Kurulu altı ayda bir toplanır.

Sürdürülebilirlik Kurulunun görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

 • Kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve iklim değişikliğine ilişkin kurumsal politikaları ve stratejileri belirlemek,

 • Kurumsal iş süreçlerini belirlenen sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği politikaları ve stratejileriyle birleştirerek kurumsal iş hedeflerine entegrasyon sağlamak,

 • Kurumsal riskleri ve fırsatları sürdürülebilirlik ilkeleri ve politikaları kapsamında değerlendirerek stratejik kararlar almak ve öncelikli riskleri ve fırsatları yönetmek,

 • Sürdürülebilirliğin Kilit Performans Göstergeleri (KPI) ile hedeflerini ve iklim değişikliğiyle ilişkili hususları belirlemek,

 • Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularına dair küresel gelişmeleri takip ederek şirket stratejilerini bu gelişmeler doğrultusunda oluşturmak,

 • Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konuları üzerine STK'lar, kamu kurumları ve üniversitelerle işbirliğini desteklemek,

 • Şirket dışı (CDP, BIST SI vb.) sürdürülebilirlik değerlendirme ve derecelendirme araçlarının stratejik kapsam ve kararlarını tanımlamak ve sonuçları takip etmek.

Sürdürülebilirlik çalışma grupları, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği uygulamalarını kontrol ve koordine etmek üzere kurulmuştur. Sürdürülebilirlik çalışma gruplarının üyeleri, çevre ve enerji uzmanları (Çevre Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Enerji Yöneticileri) ve/veya sürdürülebilirlikten sorumlu yöneticilerdir.

Arçelik Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları (ÇG) şunlardır: Çevresel Koordinasyon ÇG, Enerji Koordinasyon ÇG, İklim Değişikliği Koordinasyonu ÇG, Yeşil Kimya Koordinasyonu ÇG, Sağlık ve Güvenlik Koordinasyonu ÇG, İnsan Hakları ve İş Etiği Koordinasyonu ÇG, Değer Zinciri Koordinasyonu ÇG, Sürdürülebilirlik Raporlama ÇG.

Sürdürülebilirlik ve kurumsal işler direktörüne doğrudan bağlı olan Arçelik çevre yöneticisi (Merkezi Çevre Departmanı), çevresel sürdürülebilirlik yönetimiyle ilişkili konuları yönetir ve Çevresel Koordinasyon ÇG, İklim Değişikliği Koordinasyonu ÇG ve Yeşil Kimya Koordinasyonu ÇG'nin başında görev alır.

Bu çalışma grupları Sürdürülebilirlik Kurulu üyelerine bağlıdır. Sürdürülebilirlik çalışma gruplarının görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

 • Sürdürülebilirlik çalışma gruplarının tüm faaliyetlerinin kurumsal stratejiye, politikalara ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyumlu olmalarını sağlamak,

 • Sürdürülebilirlik Kurulunun kararlarını uygulamak,

 • İlgili süreçlerde sürdürülebilirlik kavramını ana strateji olarak uygulamak,

 • Şirketin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanında karşılaştığı riskler ve fırsatlar için proaktif çözümler geliştirip raporlamak, ayrıca en iyi uygulamaları paylaşmak,

 • Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği hedefleri için eylem planları hazırlamak ve/veya bunları koordine etmek, hedefler doğrultusunda nasıl ilerlendiğini takip etmek, performans izleme ve KPI sonuçlarını raporlamak,

 • Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği faaliyetleriyle ilişkili konular hakkında bir yol haritası önermek,

 • Şirket dışı (CDP, BIST SI vb.) sürdürülebilirlik değerlendirme ve derecelendirme araçlarının raporlarını hazırlamak ve sunmak.

Ulusal ve Uluslararası Çevre Düzenlemelerine Uyumluluk

Üretim süreçlerinin ve tasarımdan geri dönüşüme “ürün yaşam döngüsü” boyunca tüm geçerli ulusal ve uluslararası çevresel düzenlemelere uymaktayız. Yasal düzenlemelere uyumluluğumuz ISO Çevre Yönetim Sistemi standardı çerçevesinde takip edilmektedir.

Güçlü yasal gerekliliklere uyum yönetimi sistemimiz sayesinde, çevresel yasalara ve düzenlemelere uyulmadığını gösteren para cezalarına veya maddi olmayan yaptırımlara maruz kalmıyoruz.

Arçelik A.Ş. uluslararası düzenlemelerden faydalanarak aşağıdaki Avrupa direktiflerine tamamen uyum sağlamaktadır:

 • AEEE – Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları Direktifi

 • RoHS – Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Direktifi ve bu direktife Avrupa Birliği tarafından yapılması planlanan önemli eklemeler

 • EuP – Enerji Kullanan Ürünlerde Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri Direktifi

 • REACH – Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Düzenlemesi

İlgili İçerikler