“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuz doğrultusunda çevresel sürdürülebilirlik performansımızı sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, sorumlu üretim yaklaşımımızın temelinde “ürün ömrü boyunca çevre dostu yaklaşım” ilkesi yer alıyor.

"Sürdürülebilirlik" yaklaşımımızla, bir yandan enerji ve kaynak tasarrufu sağlayan, yenilikçi tasarımlı ve kullanımı kolay ürünler geliştirmeyi ve piyasaya sunmayı amaçlıyor, diğer yandan ise kuraklık, küresel ısınma, azalan doğal kaynaklar gibi gelecekte tehdit oluşturacak durumlara çözüm bulma konusunda çalışma taahhüdümüzü yerine getiriyoruz.

Arçelik olarak, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuz sayesinde "sürdürülebilirlik" yaklaşımımızı ana iş faaliyetlerimizin bir parçası haline getiriyoruz.

Üretimin tüm aşamalarında çevresel etkileri azaltan üretim süreçlerimizde büyük ölçüde enerji verimliliği sağlanıyor ve daha az doğal kaynak tüketiliyor.

Gelecek nesillere iklime saygılı, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak amacıyla, Arçelik olarak çevresel etkileri kontrol etmek ve kaynak kullanımını sınırlamak üzere çevresel amaçlarımız ile hedeflerimizi belirleyerek kendi çevresel performansımızı sürekli takip ediyoruz.

Arçelik bünyesindeki tüm iş süreçleri, ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemine uygun ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi dâhil, uluslararası ürün ve yönetim standartları çerçevesinde tasarlanıyor. Arçelik yönetim sistemlerinin verimliliği, uluslararası akreditasyon sahibi bağımsız kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimler ve düzenli İç Sistem Denetimleriyle sağlanmaktadır.

Arçelik, ilk BS 7750 Çevre Yönetim Sistemleri Standardını, bu standardın dünyanın ilk Çevresel Yönetim Standardı olarak belirlenmesinden sadece iki yıl sonra 1994 yılında Bulaşık Makinesi Fabrikası için almıştır. Daha sonra, 1996 yılında BS 7750 Standardının ISO 14001 olarak kabul edilmesiyle, Arçelik ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına başvurmuştur.

Arçelik, tesislerinden kaynaklanan sera gazı salımlarını IPCC-2006 kullanarak ISO 14064-1 Sera Gazları Standardına uygun şekilde hesaplamaktadır. Arçelik’in sera gazı değerlerinin 2010 yılından bu yana ISO 14064-3’e uygun olarak "makul güvence seviyesi" dâhilinde olduğu bağımsız bir kuruluşça teyit edilmiştir.

Ayrıca, Arçelik’in Türkiye'deki faaliyetlerinde enerji verimliliği yönetimine ve kullanımına istinaden ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardına uygunluğu 2012 yılında bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanmıştır.

Yönetim sistemlerinin verimliliği ve sürekliliği, düzenli olarak gerçekleştirilen İç Sistem Denetimleri ve bağımsız kurumların incelemeleriyle temin edilmektedir.

Arçelik’in sürdürülebilirlik yaklaşımı, şirketin faaliyetlerinde sosyal, ekonomik, çevresel ve etik yönleri göz önünde bulundurmayı, bu yönleri kurumsal iş hedeflerine dâhil etmeyi ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkelerine, kurumsal politikalara ve stratejilere uygun şekilde yönetmeyi içerir. Arçelik sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle ilişkili riskler ile fırsatları ve paydaşlarının beklentilerini ana girdileri olarak ele alır.

Arçelik, Uluslararası Ticaret Odasının üyesidir. Ayrıca, Arçelik Verimlilik İçin Birlik (U4E) projesi için Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile işbirliği yapmaktadır.

Sürdürülebilirlik Kurulu, şirketin (çevre dâhil) sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği çalışmalarından doğrudan sorumlu en yüksek seviyedeki birimdir. Arçelik Sürdürülebilirlik Kurulu, Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Operasyon Müdürü, Mali İşler Müdürü, Türkiye Ticaretinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Finans Direktörü, Stratejik Planlama Direktörü, İnsan Kaynakları Direktörü, Müşteri Hizmetleri Direktörü, İnovasyon Direktörü, Kurumsal İletişim Direktörü, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İşler Direktörü dâhil olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin tümünden oluşur.

Sürdürülebilirlik Kurulu başkanı, mali işler müdürü; kurulun genel sekreteri ise sürdürülebilirlik ve kurumsal işler direktörüdür. Sürdürülebilirlik ve kurumsal işler direktörü doğrudan finans direktörüne bağlıdır. Sürdürülebilirlik Kurulu altı ayda bir toplanır.

Yönetim Kurulu, 28 Mart 2019 tarihinde şirketin Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Fatih Özkadı'nın atanmasına karar vermiştir.

Sürdürülebilirlik Kurulunun görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

 • Kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve iklim değişikliğine ilişkin kurumsal politikaları ve stratejileri belirlemek,

 • Kurumsal iş süreçlerini belirlenen sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği politikaları ve stratejileriyle birleştirerek kurumsal iş hedeflerine entegrasyon sağlamak,

 • Kurumsal riskleri ve fırsatları sürdürülebilirlik ilkeleri ve politikaları kapsamında değerlendirerek stratejik kararlar almak ve öncelikli riskleri ve fırsatları yönetmek,

 • Sürdürülebilirliğin Kilit Performans Göstergeleri (KPI) ile hedeflerini ve iklim değişikliğiyle ilişkili hususları belirlemek,

 • Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularına dair küresel gelişmeleri takip ederek şirket stratejilerini bu gelişmeler doğrultusunda oluşturmak,

 • Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konuları üzerine STK'lar, kamu kurumları ve üniversitelerle işbirliğini desteklemek,

 • Şirket dışı (CDP, BIST SI vb.) sürdürülebilirlik değerlendirme ve derecelendirme araçlarının stratejik kapsam ve kararlarını tanımlamak ve sonuçları takip etmek.

Sürdürülebilirlik çalışma grupları, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği uygulamalarını kontrol ve koordine etmek üzere kurulmuştur. Sürdürülebilirlik çalışma gruplarının üyeleri, çevre ve enerji uzmanları (Çevre Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Enerji Yöneticileri) ve/veya sürdürülebilirlikten sorumlu yöneticilerdir.

Arçelik Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları (ÇG) şunlardır: Çevresel Koordinasyon ÇG, Enerji Koordinasyon ÇG, İklim Değişikliği Koordinasyonu ÇG, Yeşil Kimya Koordinasyonu ÇG, Sağlık ve Güvenlik Koordinasyonu ÇG, İnsan Hakları ve İş Etiği Koordinasyonu ÇG, Değer Zinciri Koordinasyonu ÇG, Sürdürülebilirlik Raporlama ÇG.

Sürdürülebilirlik ve kurumsal işler direktörüne doğrudan bağlı olan Arçelik çevre yöneticisi (Merkezi Çevre Departmanı), çevresel sürdürülebilirlik yönetimiyle ilişkili konuları yönetir ve Çevresel Koordinasyon ÇG, İklim Değişikliği Koordinasyonu ÇG ve Yeşil Kimya Koordinasyonu ÇG'nin başında görev alır.

 • Bu çalışma grupları Sürdürülebilirlik Kurulu üyelerine bağlıdır. Sürdürülebilirlik çalışma gruplarının görevleri ve sorumlulukları şunlardır:Sürdürülebilirlik çalışma gruplarının tüm faaliyetlerinin kurumsal stratejiye, politikalara ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyumlu olmalarını sağlamak,

 • Sürdürülebilirlik Kurulunun kararlarını uygulamak,

 • İlgili süreçlerde sürdürülebilirlik kavramını ana strateji olarak uygulamak,

 • Şirketin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanında karşılaştığı riskler ve fırsatlar için proaktif çözümler geliştirip raporlamak, ayrıca en iyi uygulamaları paylaşmak,

 • Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği hedefleri için eylem planları hazırlamak ve/veya bunları koordine etmek, hedefler doğrultusunda nasıl ilerlendiğini takip etmek, performans izleme ve KPI sonuçlarını raporlamak,

 • Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği faaliyetleriyle ilişkili konular hakkında bir yol haritası önermek,

 • Şirket dışı (CDP, BIST SI vb.) sürdürülebilirlik değerlendirme ve derecelendirme araçlarının raporlarını hazırlamak ve sunmak.

Su Yönetimi

“Sorumlu olmak”, sürdürülebilirlik politikamızın dört temel unsurundan biridir. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde geçen 6. ve 12. hedefle uyumlu olan bu unsuru, iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik.

Arçelik olarak, global bir şirket olmanın getirdiği sorumlulukla, sürdürülebilirliği değer zincirimizin her aşamasına dahil ediyor, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda çevre dostu ürünlerin yaygınlaşmasını sağlıyoruz. 

Arçelik, üretim süreçlerinde suyun yeniden kullanımına odaklanıyor. Altyapıyla ilgili gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sayesinde atık su miktarımızı her yıl kayda değer oranda azaltıyoruz.

Arçelik’in Türkiye’deki işletmelerinin katılımıyla gerçekleşen ve 2011 ile 2018 yıllarında su verimliliğini inceleyen araştırmaların sonuçlarına göre, 1,35 milyon metreküplük su tasarrufu sağladık. Bu miktar, 1,7 milyon hanenin günlük su kullanımına eşittir. 

2020 yılına kadar Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin’deki tesislerimizde ürün başına ortalama su tüketim miktarını 2012 yılına kıyasla %38 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 

Arçelik, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda su kaynaklarının ve biyoçeşitliliğin korunması adına yasaların koyduğu standartların üzerinde performans göstermeye önem vermektedir. Üretim kaynaklı atık su, ilgili üretim tesislerinden gelen suyun özelliklerine uygun olacak şekilde kurulan kimyasal ve biyolojik arıtma tesislerinde işlenmekte ve standartlara uyum düzenli olarak denetleniyor.

Sürdürülebilir su ve iklim değişikliği yönetimi uygulamaları sayesinde Arçelik, dünyanın en önemli Su ve İklim Programlarından Karbon Saydamlık Projesi’nde Global A listesine girerek 2017’de bunu başaran 25 şirketten biri oldu. 2018 yılında da CDP Su Programı'nda en yüksek performans gösteren şirketler arasında yer aldı.

Üretimde Kaynak Verimliliği

Üretim kaynaklı etkilerin azaltılması Arçelik’in değişmez sürdürülebilirlik hedefleri arasındadır. Bu kapsamda malzeme verimliliği çalışmaları yapılmakta, üretimde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artırılması sağlanmakta ve ayrıca su verimliliği çalışmaları yürütülmekte ve yaşam döngüsünü tamamlayan Arçelik ürünlerinin geri dönüşümü sağlanmaktadır.

Üretim kaynaklı atıkları kaynağında azaltmak ve oluşan atıkların geri kazanımını sağlamak Arçelik’in entegre atık yönetiminin temel yaklaşımını oluşturmaktadır. Tüm Arçelik tesislerinde ortaya çıkan atıklar sınıflandırılmakta, atık türüne ve yasal düzenlemelere uygun olarak kaynağında ayrı olarak toplanmakta ve yine atık türü doğrultusunda geri kazanımları veya bertarafları gerçekleştirilmektedir.

Arçelik, entegre atık yönetimi uygulamalarının önemli bir ayağını oluşturan ambalajlama süreçlerinde daha az kaynak tüketimine ve geri dönüştürülmüş / geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına odaklanmaktadır. Ürünlerin ambalaj hacim ve ağırlıklarını asgari atık üretecek şekilde tasarlayan Şirket, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü artırmak adına çalışmalar yürütmekte, ambalajlama süreçlerinden kaynaklanan çevresel etkileri istikrarlı bir şekilde azaltmaktadır.

Sıfır Atık Çalışmaları

Arçelik olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, 2018-2023 döneminde aşamalı olarak tüm Türkiye’de kamu kurumlarında, terminallerde, eğitim kurumlarında, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, eğlence ve dinlenme tesislerinde ve büyük iş yerlerinde uygulanması hedeflenen Sıfır Atık Projesi’ne destek veriyor ve gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

Aşağıdaki çalışmalara odaklanarak sıfır atık hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz:

 • Atıklara proses bazlı odaklanarak mümkün olan yerlerde atık oluşturmayacak proseslere/malzemelere geçiş, mümkün olmayan yerlerde en az atık oluşturma prensibine odaklanmak,

 • Atıkların kaynak olarak kullanımı prensibini benimsemek suretiyle yeniden kullanımı için fırsatları tespit etmek,

 • Düzenli depolamaya veya enerji geri kazanımı hariç yakmaya gönderilen atığı azaltmak,

 • Evsel atıklar içinde değerlendirilmesi mümkün olan gıda atıklarının da ayrıştırılarak değerlendirilmesinin imkanını araştırmak,

 • Atıkların kaynağında ayrıştırılması performansını daha da artırmak,

 • Hammadde/malzeme/kimyasal tüketimlerinin azaltılmasına odaklanmak,

 • Eğitim, bilgilendirme, ödüllendirme faaliyetlerine devam ederek sıfır atık bilincini sürdürülebilir olarak yaygınlaştırmak.

Ulusal ve Uluslararası Çevre Düzenlemelerine Uyumluluk

Üretim süreçlerinin ve tasarımdan geri dönüşüme “ürün yaşam döngüsü” boyunca tüm geçerli ulusal ve uluslararası çevresel düzenlemelere uymaktayız. Yasal düzenlemelere uyumluluğumuz ISO Çevre Yönetim Sistemi standardı çerçevesinde takip edilmektedir.

Güçlü yasal gerekliliklere uyum yönetimi sistemimiz sayesinde, çevresel yasalara ve düzenlemelere uyulmadığını gösteren para cezalarına veya maddi olmayan yaptırımlara maruz kalmıyoruz.

Arçelik uluslararası düzenlemelerden faydalanarak aşağıdaki Avrupa direktiflerine tamamen uyum sağlamaktadır:

 • AEEE – Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları Direktifi

 • RoHS – Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Direktifi ve bu direktife Avrupa Birliği tarafından yapılması planlanan önemli eklemeler

 • EuP – Enerji Kullanan Ürünlerde Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri Direktifi

 • REACH – Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Düzenlemesi

İlgili İçerikler